Artikel 1 Definities

 

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

Datascan: opdrachtnemer en tevens gebruiker van deze algemene voorwaarden.

Opdrachtgever: de wederpartij van Datascan

 

Artikel 2  Algemeen

 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten, producten en diensten van Datascan – ook indien deze niet (nader) in deze voorwaarden zijn omschreven – tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen zijn.
 2. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

 

 1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.
 2. Indien de aanvaarding – al dan niet op ondergeschikte punten – afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Datascan daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Datascan anders bepaalt.
 3. Alle tarieven zijn exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

 

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst

 

 1. Datascan zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Eén en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Datascan zal in geval van ernstige voortgangsproblemen, zodanig maatregelen treffen, dat een zo spoedig mogelijke oplossing kan worden bereikt.
 2. Opdrachten voor het plegen van bemiddeling en begeleiding bij bepaalde activiteiten zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, altijd inspanningsverbintenissen. Indien het gewenste resultaat uitblijft dan is de wederpartij te allen tijde gehouden haar verplichtingen uit hoofde van deze en de bijzondere overeenkomst na te komen. De wederpartij wordt slechts van die verplichting ontheven indien er sprake is van opzet, grove schuld of grove onachtzaamheid van de zijde van Datascan.
 3. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het tijdig aan Datascan verstrekken van de gegevens waarvan Datascan aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst.
 4. Indien opdrachtgever de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Datascan heeft verstrekt, heeft Datascan het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan opdrachtgever in rekening te brengen.
 5. Alle (extra) kosten die opdrachtgever moet maken met betrekking tot oplevering/installatie van een product of dienst komen voor rekening opdrachtgever, ook indien deze gemaakt moeten worden doordat na installatie fouten werden geconstateerd.

 

Artikel 5 Vertrouwelijke informatie

 

 1. Partijen zijn gehouden redelijkerwijze te nemen voorzorgsmaatregelen te treffen teneinde de van de andere partij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim te houden.
 2. Opdrachtgever is verplicht om indien noodzakelijk en op verzoek van Datascan een geheimhoudingsverklaring te ondertekenen.

 

Artikel 6 Levering

 

 1. Levertijden worden altijd bij benadering opgegeven en zijn nimmer fatale termijnen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 2. Datascan is ten aanzien van leveringen slechts in verzuim indien een vooraf schriftelijk overeengekomen fatale levertijd is overschreden en opdrachtgever Datascan daarna bij aangetekend schrijven in gebreke heeft gesteld en daarbij een redelijke termijn tot levering heeft gegeven. Indien Datascan ook na de ingebrekestelling niet heeft geleverd, heeft opdrachtgever – zonder dat dit een recht op schadevergoeding in het leven roept – het recht om de overeenkomst geheel of voor het niet nagekomen gedeelte te annuleren, mits de annulering per aangetekende brief geschiedt en deze Datascan vóór de levertermijn bereikt.
 3. Ten aanzien van het verstrekken van adviezen kan, uit de aard der zaak, geen levertijd overeengekomen worden.

 

Artikel 7 Betaling

 

 1. Alle facturen zullen door opdrachtgever worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van specifieke condities zal opdrachtgever binnen 30 dagen na factuurdatum betalen.
 2. Indien de opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal opdrachtgever, zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is, over het openstaande bedrag een rente van 1,5 % per maand (een gedeelte van een maand telt voor een hele maand) verschuldigd zijn.
 3. Opdrachtgever is in verzuim op het moment dat de overeengekomen betalingstermijn is verstreken en volledige betaling niet heeft plaatsgevonden. Vanaf dit moment kan de  vordering door Datascan uit handen worden gegeven, in welk geval opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten van 15 % van het factuurbedrag met een minimum van € 250,00.
 4. Indien de opdrachtgever ingevolge het voorgaande in verzuim is, worden alle bedragen die de opdrachtgever aan Datascan verschuldigd is, terstond, zonder nadere ingebrekestelling en/of rechterlijke tussenkomst, in hun geheel opeisbaar. Ten aanzien van opdrachten die op zogeheten “no cure – no pay” basis geschieden, geldt de betalingstermijn die in de nadere overeenkomst is opgenomen.

 

Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud

 

 1. Alle door Datascan geleverde stoffelijke producten blijven eigendom van Datascan totdat opdrachtgever al zijn verplichtingen (inclusief volledige betaling van de facturen) is nagekomen.
 2. Indien de opdrachtgever enigerlei producten van Datascan verhandelt en/of verwerkt bij derden voor het moment waarop voornoemde factuur volledig voldaan is, dan is opdrachtgever gehouden om aan deze derde melding te maken van het eigendomsvoorbehoud van Datascan. Datascan blijft alsdan immer gerechtigd om het bezit van haar eigendom op te eisen. Voor eventuele schade die daarbij optreedt aan de zijde van de derde, is slechts de opdrachtgever aansprakelijk.
 3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht Datascan per omgaande daarvan op de hoogte te stellen

 

Artikel 9 Aansprakelijkheid

 

 1. Indien Datascan aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. Datascan is niet aansprakelijk voor:
 1. schade, die direct of indirect ontstaat door het zelf interpreteren en/of onoordeelkundig gebruiken van de door Datascan verstrekte kennis, informatie, producten en andere handelszaken welke door Datascan geleverd zijn;
 2. schade, die direct of indirect ontstaat, doordat de activiteiten van Datascan niet en/of niet tijdig verricht kunnen worden, tengevolge van gebeurtenissen en omstandigheden, die Datascan volgens wet, rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet toe te rekenen zijn;
 3. schade, die opdrachtgever, zijn personeel, of derden, direct of indirect lijden bij het ontplooien van activiteiten door Datascan;
 4. schade, direct of indirect ontstaan, door een gebrekkige medewerking van de opdrachtgever;
 5. schade, welke mocht ontstaan aan enig goed waaraan Datascan werkzaamheden verricht of zal verrichten, onverschillig of die schade veroorzaakt is door personen die in dienst zijn van Datascan of door personen waarvan Datascan zich op andere wijze bedient. Terzake is onverschillig of het goed zich onder Datascan bevindt, dan wel elders.
 1. Indien Datascan aansprakelijk is, is de aansprakelijk beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag excl. BTW van de opdracht waarop de schade betrekking heeft.
 2. Indien Datascan materialen en databestanden – in welke vorm dan ook – van de opdrachtgever onder haar beheer heeft en deze materialen en bestanden gaan om enige reden verloren, dan is de aansprakelijkheid van Datascan beperkt tot het vergoeden van de materialen en elektronische media waarop de databestanden zijn opgeslagen.
 3. Voor het gebruik en de toepassing van door Datascan verstrekte modellen (waarbij te denken valt aan elektronische formulieren, computerprogramma’s e.d.) aanvaardt Datascan geen enkele aansprakelijkheid.

 

Artikel 10 Garantie

 

 1. Voor producten en diensten geleverd door derden/toeleveranciers van Datascan geldt dat de garantie nimmer ruimer is dan de fabrieksgarantie en de algemene voorwaarden van deze derden/toeleveranciers.
 2. De toepasselijke voorwaarden van deze derden/toeleveranciers zullen op eerste verzoek van opdrachtgever aan hem ter hand worden gesteld.

 

Artikel 11 Annulering

 

 1. Opdrachtgever is bevoegd de overeenkomst te annuleren ingeval daarvoor zwaarwichtige gronden bestaan. Opdrachtgever is alsdan gehouden tot betaling van het reeds gepresteerde.
 2.  Indien de overeenkomst door de opdrachtgever wordt geannuleerd terwijl de gronden voor de annulering niet aan Datascan kunnen worden toegerekend, is de opdrachtgever naast een vergoeding voor de verrichte prestatie van Datascan,  tevens gehouden tot de betaling van een redelijke schadevergoeding ter compensatie van de gederfde winst van Datascan.
 3. Indien opdrachtgever failliet wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, zijn bedrijf geheel of ten dele liquideert, de rechtsvorm van zijn onderneming wijzigt, zijn bedrijf of de aandelen van zijn onderneming verkoopt, er beslag wordt gelegd onder de opdrachtgever en/of de opdrachtgever ernstig in gebreke blijft bij de geldelijke nakoming van de overeenkomst, is Datascan gerechtigd de overeenkomst te annuleren waarbij de overeengekomen opdrachtsom zonder nadere ingebrekestelling en/of rechterlijke tussenkomst terstond in zijn geheel opeisbaar wordt, terwijl het recht op schadevergoeding van Datascan en, indien van toepassing, het recht haar eigendom op te eisen in stand blijft.

 

Artikel 12 Niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming (overmacht)

 

 1. Datascan is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Datascan geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Datascan niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Datascan worden daaronder begrepen.
 3. Datascan heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat Datascan haar verplichtingen had moeten nakomen;
 4. Datascan is gerechtigd om gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst te annuleren, op te schorten of te wijzigen totdat bedoelde omstandigheden hebben opgehouden te bestaan, zonder dat dit voor opdrachtgever een recht op schadevergoeding oplevert.
 5. Voor zover Datascan ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Datascan gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als had deze betrekking op een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 13 Intellectuele eigendomsrecht

 

 1. Datascan behoudt zich het auteursrecht en alle overige rechten van intellectuele eigendom voor van al haar op schrift gestelde en/of op enig digitaal medium weggeschreven adviezen, rapporten, modellen en dergelijke. Het ter beschikking stellen aan derden, het op enigerlei vermenigvuldigen, kopiëren, opslaan in een geautomatiseerd  gegevensbestand of openbaar maken hiervan, is zonder uitdrukkelijke schriftelijk toestemming van Datascan niet toegestaan.
 2. Alle ontwerpen, schetsen, tekeningen, beschrijvingen of andere, hetzij bij een offerte, hetzij separaat door Datascan aan opdrachtgever ter beschikking gestelde bescheiden die onderwerp kunnen zijn van enig recht van intellectuele of industriële eigendom of daarmee op één lijn kunnen worden gesteld, alsmede intellectuele of industriële eigendomsrechten met betrekking daartoe, blijven Datascans eigendom en komen uitsluitend aan Datascan toe en moeten op eerste verzoek aan Datascan worden geretourneerd. Hetzelfde geldt voor prototypen, monsters en modellen die niet aan de opdrachtgever zijn gefactureerd of niet door hem betaald zijn.
 3. Het is opdrachtgever niet toegestaan de in dit artikel aangeduide bescheiden prototypen, monsters en modellen anders te gebruiken dan is overeengekomen, noch deze aan derden ter inzage te verstrekken noch deze geheel of gedeeltelijk te reproduceren.
 4. Prototypen, modellen en/of monsters die aan opdrachtgever zijn gefactureerd, kunnen niet ter creditering aan Datascan geretourneerd worden.
 5. Datascan heeft het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

 

Artikel 14 Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op deze voorwaarden en op elke overeenkomsten tussen Datascan en opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen zullen worden voorgelegd aan de rechtbank Haarlem.

 

 

Algemene voorwaarden Datascan BV, Wormer

Kamer van Koophandel Amsterdam

Dossiernummer 35019996